Novosti

U Sarajevu potpisana Deklaracija o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO

Potpisalo ju je oko trideset subjekata iz raznih politi?kih organizacija, organizacija civilnog društva, apelanti pred Evropskim sudom za ljudska prava, te predstavnici akademske zajednice. U ime Narodnog evropskog saveza deklaraciju je potpisao predsjednik Nermin Ogreševi?.

Zaklju?ci Deklaracije o ustavnim i drugim reformama BiH na putu u EU i NATO:

 • Potpisnici Deklaracije o ustavnim i drugim reformama na euro-atlanskom putu Bosne i Hercegovine (Deklaracija) saglasni su djelovati zajedni?ki kao društveni pokret za Bosnu i Hercegovinu i bolju budu?nost svakog pojedinca, poštuju?i i ne osporavaju?i pravo nijednoj politi?koj organizaciji na vlastiti pravno-politi?ki subjektivitet i djelovanje, prihvataju?i u?eš?e organizacija civilnog društva i ostalih potpisnika Deklaracije u kontekstu stru?ne i konsultativne uloge u procesima pra?enja i provo?enja usaglašenih stavova i principa u ovoj Deklaraciji.
 • Strane potpisnice smatraju da su neophodne promjene Ustava Bosne i Hercegovine, u skladu sa ?lanom 10. stav 2. Ustava BiH koji nedvojbeno utvr?uje da bilo koje izmjene Ustava BiH ne mogu biti u suprotnosti sa primjenom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njene prednosti nad svakim drugim pravom (?lan 2. ta?ka 2. Ustava BiH). Konvenciju je država BiH ratifikovala u Parlamentarnoj skupštini BIH (2002) i ista predstavlja “ustavni instrument evropskog javnog poretka“. Svako daljnje odlaganje izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava vodi ka isklju?enju BiH iz Vije?a Evrope i trajnom prekidu svakog integrativnog procesa.
 • Neprihvatljive su aktivnosti koje vode dodatnim etno-nacionalnim i teritorijalnim podjelama bh društva i države BiH i sve promjene trebaju se odvijati u pravcu ostvarivanja punih ljudskih prava i sloboda svih gra?ana i naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine.
 • Pregovora?i iz BiH, kao i medijatori i izaslanici iz me?unarodne zajednice bi?e upoznati sa polaznim osnovama usaglašenim ovom Deklaracijom, kako bi se utvrdili okviri i principi za sve budu?e pregovore.
 • Pregovori se ne mogu voditi pod bilo kakvim pritiscima ili ucjenama, bez obzira od koga dolaze, ve? isklju?ivo na temeljima vladavine prava i unapre?enja temeljnih ljudskih prava u demokratskom i mirnom okruženju.
 • Dobro došli su svi prijedlozi i modeli koji su utemeljeni na evropskim demokratskim standardima koji imaju za cilj unapre?enje funkcionalnosti BiH i njenih instutucija.
 • Svi pregovori, razgovori i eventualni dogovori koji se vode sa doma?im i me?unarodnim zvani?nicima, koji se odnose na izmjene i dopune Ustava Bosne i Hercegovine, moraju se temeljiti, usaglasiti i na koncu parafirati od svih politi?kih organizacija koje imaju svoje zastupnike i delegate u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovinena, a koje su potpisnice ove Deklaracije, na slijede?im principima:
 • Izvršenju pravosnažnih presuda Evropskog suda za ljudska prava po apelacijama Jakoba Fincija, Derve Sejdi?a, Azre Zorni?, Ilijasa Pilava, Samira Šlaku i Svetozara Pudari?a, kao i izvršenju pravosnažnih presuda Ustavnog i Suda BiH, u kontekstu izmjena Ustava BiH i Izbornog zakona BiH.
 • Preciziranom i definiranom listom prava naroda u Bosni i Hercegovini, u parlamentima na državnom i entitetskim nivoima, sa jasno definiranim mehanizmom njihove zaštite, u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava i mišljenjem Venecijanske komisije iz 2005. godine (usaglasiti model zaštite „vitalnog nacionalnog interesa“).
 • Jasno definiranom odrebom o neprihvatljivosti i kažnjivosti negiranja zlo?ina holokausta, genocida i drugih presu?enih ratnih zlo?ina, glorifikaciji presu?enih ratnih zlo?inaca od strane me?unarodnih i bosanskohercegova?kih sudova za zlo?ine protiv ?ovje?nosti i me?unarodnog prava, kao i neprihvatljivosti vrije?anja narodnih kolektiviteta kao genocidnih ili zlo?ina?kih.
 • Osigurati vladavinu prava uspostavljanjem nezavisnog pravosu?a u skladu sa demokratskim standardima i sistemski osigurati bezpogovorno izvršavanje presuda bh i me?unarodnih sudova.
 • Ustavom definirati mehanizme onemogu?avanja blokada rada institucija Bosne i Hercegovine i drugih vlasti na nižim nivoima, uklju?uju?i i institut prijevremenih izbora.
 • Nakon usaglašenih stavova o promjenama Ustava BiH, reformu izbornog sistema temeljiti na savremenim demokratskim standardima i u skladu sa evropskim vrijednostima a protiv daljih etni?kih podjela, uvažavaju?i izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog i Suda BiH.
 • Usaglasiti i ponuditi jasne principe i modele kojima ?e se harmonizirati nadležnosti, prava i obaveze predsjednika/potpredsjednika u oba entiteta, kao i nadležnosti i ulogu Doma naroda u FBIH i Vije?u naroda u RS, na simetri?an na?in, uvažavaju?i istovjetna prava gra?ana koji se ne izjašnjavaju kao konstituentni narodi (ostali), vode?i ra?una o mišljenju Venecijanske komisije.
 • Postoje?e pravno stanje u entitetima FBIH i RS onemogu?ava integraciju i funkcionisanje institucija BiH.
 • Zajedni?ki ?e se izraditi prijedlog Zakona o državnoj imovini koji mora biti utemeljen na pravosnažnoj presudi Ustavnog suda BiH, i kojim ?e se definirati vlasništvo države nad svojom imovinom, kao i ure?ivanje prava i dužnosti nižih nivoa vlasti i javnih ustanova/preduze?a u korištenju i raspolaganju državnom imovinom.
 • Put Bosne i Hercegovine u ?lanstvo NATO-a propisano je ?l. 84 Zakona o odbrani BiH i kao takav je zakonska obaveza svih institucija BiH.
 • Potpisnici ovog dokumenta pozdravljaju inicijativu uglednih ?lanova akademske zajednice o potrebi održavanja bosanskohercegova?kog sabora/kongresa, koji bi trebao dati okvirne smjernice i dokument o strateškim pitanjima za budu?nost Bosne i Hercegovine u narednom periodu.
 • Svaka od strana potpisnica ?e se, o svom eventualnom angažiranju i u?eš?u, pojedina?no izjasniti nakon dostavljanja incijativnog dokumenta od strane inicijativnog odbora uglednih ?lanova akademske zajednice o razlozima, ciljevima i na?inu organiziranja bosanskohercegova?kog sabora/kongresa.
 • Strane potpisnice usaglasile su da ?e pra?enje i monitoring stavova, principa i realizacije usaglašenih aktivnosti iz ove Deklaracije voditi Vije?e za provedbu Deklaracije (Vije?e). Vije?e ?e se sastojati od ?lanova i to: po jedan predstavnik iz svake od politi?kih stranaka potpisnica Deklaracije, 5 predstavnika iz reda organizacija civilnog društva potpisnika Deklaracije, 1 predstavnik ANUBIH, 1 predstavnik iz reda akademske zajednice, 1 predstavnik iz reda apelanata pred ESZLJP. Strane potpisnice ?e odrediti svoje predstavnike u roku od sedam dana od dana potpisivanja ove Deklaracije. Iz reda ?lanova Vije?a, odredi?e se predsjedavaju?i koji ?e biti iz reda organizacija civilnog društva, te urediti na?in i model svoga djelovanja.
 • Deklaraciji mogu pristupiti i druge politi?ke i nevladine organizacije svojom pisanom izjavom, kao i zastupnici/delegati iz Parlamentarne Skupštine BiH i zastupnici iz entitetskih parlamenata, u li?nom kapacitetu, ukoliko nisu ?lanovi politi?kih organizacija koje su potpisnice Deklaracije.
 • Potpisnici Deklaracije obavezuju se da ?e sve usaglašene elemente provoditi u duhu zajedništva, u dobroj volji, stavljaju?i zajedni?ke interese države BiH ispred bilo kojih li?nih i partikularnih interesa.