Konvencija

Najviši organ NES-a je Konvencija.

Konvenciju čine delegati koji se biraju na izborima i delegati po položaju.

Delegati po položaju su:
–  Predsjednik i zamjenik predsjednika,
–  Članovi Glavnog odbora,
–  Predsjedništvo,
–  Generalni sekretar,
–  predsjednici gradskih/općinskih odbora,
–  predsjednici regionalnih odbora,
–  izabrani predstavnici NES-a u gradskim/općinskim vijećima/skupštinama općina jedinica lokalne samouprave, općinski gradonačelnici/načelnici, te zastupnici/e u državnim, entitetskim i kantonalnim zakonodavnim tijelima,
–  izabrani predstavnici/e lokalnih organizacija NES-a.

Delegate Konvencije na izborima biraju gradske/općinske organizacije nakon provedene kandidature na neposrednim izborima.

Broj delegata iz pojedinih gradskih/općinskih organizacija utvrđuje i potvrđuje Predsjedništvo NES-a na osnovu kriterija koji se temelje na izbornim rezultatima.

Konvencija NES-a vrši verifikaciju mandata delegatima Konvencije, bira Radno predsjedništvo Konvencije i donosi Poslovnik o radu Konvencije.

Konvencija punovažno odlučuje ako je prisutno više od 2/3 delegata Konvencije.

Konvencija donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata Konvencije.

Izuzetno od odredaba prethodnog stava ovog člana, Konvencija dvotrećinskom većinom verifikovanih delegata donosi i mijenja Statut i Program rada NES-a.

Konvencija NES-a nadležna je da:

– usvaja i mijenja Statut,
– usvaja i mijenja Program rada i djelovanja NES-a,
– donosi odluke o prijedlozima upućenim Konvenciji,
– donosi smjernice i stavove za djelovanje organa i članova NES-a između dvije Konvencije,
– razmatra i ocjenjuje rad NES-a i njegovih organa između dvije Konvencije (Izvještaj o radu Predsjednika NES-a, Glavnog odbora i regionalnog odbora),
– bira i razrješava Predsjednika i zamjenika NES-a,
– bira i razrješava dio članova Glavnog odbora koji to nisu po položaju,
– donosi druge akte opšteg karaktera,
– razmatra i druga pitanja koja su od važnosti za uspješno djelovanje NES-a.

Konvencija može biti redovna i vanredna.

Odluku o sazivanju Konvencije donosi Glavni odbor na prijedlog Predsjednika stranke.

Odlukom Glavnog odbora utvrđuje se prijedlog dnevnog reda i osnovna pitanja pripreme i organizacije Konvencije NES-a.

Prijedloge dokumenata koje razmatra Konvencija NES-a utvrđuje Glavni odbor na prijedlog Predsjedništva stranke.

Konvenciju saziva i rukovodi njegovim radom Predsjednik i Predsjedništvo NES-a sve do izbora Radnog predsjedništva Konvencije.

Vanredna Konvencija se saziva na prijedlog Predsjedništva stranke.

Vanredna Konvencija saziva se kada Predsjedništvo stranke odluči da je to neophodno zbog izuzetnih prilika u državi Bosni i Hercegovini ili u NES-u.

Odluku o održavanju Vanredne Konvencije donosi Predsjedništvo stranke dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova.

Vanredna Konvencija mora se sazvati najkasnije tri sedmice prije njegovog održavanja.

Prijedlozi odluka i drugih dokumenata za Vanrednu Konvenciju dostavljaju se delegatima najmanje tri dana prije održavanja Konvencije.

Vanredna Konvencija radi po Poslovniku o radu redovne Konvencije.