Glavni odbor

Prema Statutu Narodnog evropskog saveza, članovi Glavnog odbora NES BiH su: članovi predsjedništva, zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentarnoj skupštini FBiH, Narodnoj skupštini RS, Skupštini kantona, Skupštini Brčko distrikta, izabrani gradonačelnici/načelnici, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg općinskih/gradskih vijeća kao i predsjednici gradskih/općinskih/inicijativnih odbora.

Glavni odbor Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine je uspješno konstituiran 14.11.2021. godine u Sarajevu, a broji ukupno 80 članova.

Predsjednik Glavnog odbora je dr.sc. Mirza Batalović:

Biografija:

Rođen je u Sarajevu 1982. godine. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu 2007. godine, te stekao zvanje diplomirani inženjer elektrotehnike. Magistrirao je 2011. godine, a stepen doktora elektrotehničkih nauka stekao je 2016. godine na istoimenom fakultetu. Od 2007. godine zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu kao asistent i tu funkciju obavljao je do 2011. godine kada je dobio zvanje višeg asistenta. Na navedenoj poziciji ostao je do 2016. godine kada je izabran u zvanje docenta na Odsjeku za elektroenergetiku. Na istoimenom odsjeku 2022. godine izabran je u zvanje vanrednog profesora gdje je trenutno zaposlen i obnaša dužnost prodekana za nastavu. Također, bio je angažiran na Mašinskom fakultetu u Sarajevu i Internacionalnom Burch Univerzitetu. Autor je 15 naučnih radova, te fakultetskih skripti za predavanja  na Odsjeku za elektroenergetiku. U okviru vanakademskog angažmana bio je na poziciji konsultanta u kompanijama Energoinvest d.d. Sarajevo i Deling d.o.o Tuzla. Na projektu Pierce Atwood („Pirs Etvud“) u USAID-u u periodu od 1999. do 2003. godine prevodio je s engleskog na bosanski jezik zvanične dokumente i radio kao simultani prevodilac. Tokom 2019. godine obavljao je dužnost predsjednika skuštine KJP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-Šume“ d.o.o. Sarajevo. Aktualni je predsjednik Općinskog odbora NES BiH Stari Grad i predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Stari Grad Sarajevo. Dobitnik je plakete za izuzetan doprinos distribuciji OS Windows 7 i MS Office 2010. na bosanskoj ćirilici i latinici. Govori engleski i arapski jezik.

Na konstituirajućoj sjednici usvojeni su sljedeći zaključci: Deklaracija NES BiH