Programski ciljevi

Cilj osnivanja NARODNOG EVROPSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ogleda se u posebnoj potrebi da se pokrene, vodi i realizira novo politi?ko djelovanje u cjelini bosanskohercegova?kog društva radi rekonstruisanja i osnaženja svih oblika politi?ke vlasti u skladu sa temeljnim na?elima država uklju?enih u Europsku uniju, a posebno provo?enjem sljede?ih ciljnih sadržaja:

– O?uvanje suvereniteta, nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine, kao i nepovredivosti njenih granica;
– Zalaganje za punopravno uklju?ivanje Bosne i Hercegovine u Evropsku Uniju i NATO, te druge evropske i svjetske organizacije;
– Vra?anje naziva Republika Bosna i Hercegovina;
– Afirmaciju bosanskog identiteta kao zajedni?kog identiteta svih gra?ana Bosne i Hercegovine;
– Afirmaciju i odbranu nacionalne samobitnosti kao i nesputan kulturni i svaki drugi razvoj svih naroda, nacionalnih i etni?kih manjina u Bosni i Hercegovini;
– Vra?anje dostojanstva bora?koj populaciji kroz zapošljavanje i egzistencijalno zbrinjavanje;
– Demokratiju u društvenom i politi?kom životu i funkcioniranje pravne države;
– Afirmaciju ljudskih prava i sloboda;
– Afirmaciju mladih i njihovo uklju?ivanje u javni i društveni život
– Slobodu medija i nezavisnost javnih servisa;
– Ravnopravnost spolova;
– Otklanjanje svih oblika diskriminacije;
– Borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala;
– Jedinstvo obrazovnog sistema u skladu sa evropskim standardima;
– Ja?anje poduzetni?kog duha;
-Zagovaranje odgovornosti prema položaju najugroženijih dijelova bosanskohercegova?kog društva (djeca i starci, invalidi i bolesni, itd.);
– Zaštita i unaprje?enje životne sredine;
– Slobodnu aktivnost vjerskih zajednica zasnovanu na autonomiji i vjerskim slobodama gra?ana;
– Dosljedno provo?enje principa tržišne privrede, ravnopravnost svih oblika vlasništva, privatno poduzetništvo i ukidanje svojine bez vlasnika;
– Odgoj i obrazovanje u skladu sa tradicijom i suvremenim potrebama bosanskohercegova?kog društva;
– Unaprje?ivanje socijalnih prava i ;
– Razvijanje saradnje i ja?anje veza sa BH dijasporom.