Statut

Statut utvr?uje naziv, pravni status, sjedište, predstavljanje i zastupanje, podru?je na kojem djeluje, ciljeve i na?ela djelovanja, unutrašnju organizaciju stranke, organe i tijela stranke, kao i na?in njihovog izbora i opoziva, trajanje mandata i na?in odlu?ivanja, sredstva za rad i postupanje s imovinom, kao i sva druga pitanja od zna?aja za rad.

Statut preuzmite na linku: STATUT NES BiH_usvojena verzija_03.06.2023.