Novosti

NES i SBiH predložili amandmane na Ustav FBiH: Na pitanjima izmjene Ustava pokazat će se kome su bitne stolice, a kome država

U cilju postizanja trajnog ustavnog rješenja koje ?e omogu?iti implementaciju izbornih rezultata, klubovi zastupnika Narodnog evropskog saveza (NES) i Stranke za BiH (SBiH) u Predstavni?kom domu Parlamenta Federacije dostavili su Ustavnoj komisiji Parlamenta FBiH na razmatranje i usvajanje prijedlog amandmana koji tretiraju postupak imenovanja Vlade sa detaljnim obrazloženjem.
Kako navode, upravo ?e se na pitanjima izmjene Ustava pokazati kome su bitne stolice, a kome država Bosna i Hercegovina.
Prema predloženim amandmanima, uvodi se mogu?nost da predsjednik Federacije uz saglasnost jednog od potpredsjednika ili dva potpredsjednika bez saglasnosti predsjednika Federacije izvrše imenovanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Ukoliko ni na ovaj na?in nije mogu?e imenovati Vladu Federacije, prijedlog odluke o imenovanju Vlade u Parlament FBiH može poslati predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika, u dodatnom roku koji je propisan ovim amandmanom.
Naime, u skladu sa važe?im odrebama ?lana IV.B.2.5 Ustava Federacije Bosne i Hercegovine predsjednik Federacije, uz saglasnost oba potpredsjednika Federacije, imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju, u roku od 30 dana od dana izbora predsjednika i dva potpredsjednika.
Prema prijedlogu NES-a i SBiH, ukoliko se ne postigne saglasnost za imenovanje Vlade Federacije, odluku o imenovanju Vlade FBiH donosi predsjednik Federacije uz saglasnost jednog od potpredsjednika, ili dva potpredsjednika bez saglasnosti predsjednika Federacije, u roku od 3 dana nakon isteka roka, koju dostavljaju Zastupni?kom domu na potvr?ivanje ve?inom glasova.
Ukoliko se odluka o imenovanju Vlade Federacije ne donese ni tada, predsjednik Federacije ili jedan od potpredsjednika u roku od 3 dana od isteka roka prijedlog odluke dostavlja Zastupni?kom domu na razmatranje i odlu?ivanje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je izabrana nakon što je njeno imenovanje potvrdio ve?inom glasova Zastupni?ki dom Federacije.
Ukoliko Zastupni?ki dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije postupak ?e se ponoviti, a rok od 30 dana po?inje te?i narednog dana nakon što Zastupni?ki dom ne potvrdi imenovanje Vlade Federacije.