Novosti

NES i pokret Za nove generacije predstavili Sporazum o saradnji na državnom nivou: Iskusni smo, sposobni i opredijeljeni da se bavimo napretkom ove države

Narodni evropski savez (NES) BiH i pokret Za nove generacije potpisali su danas u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine  Sporazum o saradnji na državnom nivou „NES – Za nove generacije“.

Sporazum su uime NES-a potpisali predsjednik stranke Nermin Ogreševi? i državni zastupnik Jasmin Emri?, a uime pokreta Za nove generacije jedan od koordinatora stranke Damir Marjanovi? i državni delegat Zlatko Mileti?.

Emri? je na konferenciji za medije kazao da su se dva politi?ka subjekta obavezala da ?e u okvirima zajedni?kog djelovanja provoditi i zalagiti se za usaglašene stavove i principe, koji su utvr?eni u Sporazumu.

-Ovim sporazumom usaglasili smo stavove i principe kroz 12 tematskih cjelina, što je i osnova zajedni?kog programa rada i djelovanja za naredni mandatni period na državnom nivou, uzimaju?i u obzir podijeljenu nadležnost s nižim nivoima vlasti za odre?ene tematske cjeline. Sporazum sadrži sljede?e oblasti: sigurnost, vanjska politika BiH, evropske integracije, izborni sistem i ustavne promjene, ekonomski program, ekologija, zaštita okoliša i održivi razvoj, pravna sigurnost, javna uprava i borba protiv korupcije, razvojno planiranje, nauka, obrazovanje, kultura i sport, mladi i migracije, iseljeništvo, zdravstvo, budžeti, javni dug i kreditni rejting – naveo je Emri?.

Mileti? je zahvalio gospodinu Ogreševi?u i njegovim saradnicima što su prihvatili ovakav vid saradnje, s obzirom na to da je, kako je rekao, NES izraženija politi?ka stranka od pokreta Za nove generacije.

-Prate?i rad prvenstveno gospodina Emri?a kroz rad Zastupni?kog doma, smatram da je Emri? jedan od najboljih zastupnika koji je do sada radio u Zastupni?kom domu. Krajnje je vrijeme da „politi?ko Sarajevo“ shvati, naro?ito politi?ke stranke koje imaju sjedište u Sarajevu, da se ne odvija sve u Sarajevu i da Sarajevo nije samo država. Zato je vrlo bitno da te naše politi?ke aktivnosti i djelatnosti proširimo s politi?kim strankama, u ovom slu?aju s NES-om – rekao je Mileti?.

Marjanovi? je istakao da su spremni da s ve? postoje?im politi?kim pokretima u BiH podržavaju ideje za koje smatraju da su dobre.

-Vjerovatno i nakon ovoga ?e nam re?i da smo ?udni, jer je u BiH ?udo da su ljudi saglasni, da se dogovaraju oko onoga što je dogovorljivo i oko onoga što je neupitna kategorija. Bosna i Hercegovina je ve? stolje?ima neupitna kategorija, svidjelo se to nekome ili ne. Saglasni smo s tim da BiH ima budu?nost i da tu budu?nost moramo zajedno napraviti boljom za nove generacije. Moramo dokazati i pokazati svima onima koji ?ine te nove generacije da BiH jeste i može biti njihov dom – rekao je Marjanovi?.

Ogreševi? je istakao da se raduje što su dogovorili da zajedno rade i sara?uju.

-Mnogo stvari nas veže, a prije svega ljubav prema Bosni i Hercegovini, što je vrlo bitno. Tako?er, kao ljudi možemo sara?ivati, a taj personalni odnos je izrazito bitan, jer problemi koje mi trebamo rješavati, zasigurno, zahtijevaju da, prije svega, imamo tim, ljude koji se me?usobno podržavaju i koji imaju me?usobno povjerenje. Smatram da je ovo izrazito bitan dokument i da je pozitivna poruka okrupnjavanja. To je uvijek ohrabruju?a poruka za našu javnost, a nama je, naravno, cilj da s jedne strane ohrabrimo gra?ane, a s druge strane da ovladamo politi?kom snagom da bismo se mogli baviti onim poslovima koje znamo raditi. Mi smo dovoljno iskusni, sposobni i jasno opredijeljeni da se bavimo napretkom ove države i svim izazovima, koji stoje pred nama, i mi smo tu da ih rješavamo i kreiramo nova rješenja – rekao je Ogreševi?.

Tekst Sporazuma pro?itajte u nastavku: Sporazum NES – Za nove generacije.