Novosti

Mustafa Ružnić, najuspješniji premijer u historiji USK

Period koji je iza nas a u kojem je funkcionirala vlada USK na ?elu sa premijerom Mustafom Ružni?em, je zasigurno jedan od najdramati?nijih i najturbulentnijih u posljednjih 25 godina. Sve je po?elo sa migrantskom krizom, kasnije je došla pandemija korona virusa a zatim i inflacija. Svaki od ovih problema je od nas tražio poseban pristup i odgovor. Izazovi su bili veliki, odgovornost ogromna ali u svakom trenutku smo davali svoj maksimum i stajali uz svoje gra?ane.

Vanredne okolnosti kakve su nas zadesile posljednjih godina, prouzrokovale su ogromne probleme i oduzele mnogo i energije i vremena. No ipak, to nas nije sprje?avalo da radimo na svim poljima koja su važna za naše gra?ane i uvodimo pozitivne promjene gdje god i kad god je to mogu?e. Mandatni period koji je iza nas ?e biti upam?en po vladi koja je uvela red u financije, vratila kantonalni budžet nakon mnogo godina u stabilan suficit, smanjila enormna kreditna dugovanja i drasti?no pove?ala budžet svih ministarstava.

Nakon godina ?iš?enja nagomilanih problema i suo?avanja sa mnogobrojnim krizama, naš cilj je svaki sljede?i budžet pretvoriti u investicioni. Želimo našim poljoprivrednicima, privrednicima i obrtnicima dati podršku kakvu zaslužuju, želimo restrukturirati naše zdravstvo i školstvo te pokrenuti kapitalne projekte. Naš cilj je stvaranje najpovoljnije mogu?e poslovne klime za strane investicije, zaustavljanje odlaska mladih i kreiranje uslova za bolji život.

Stabiliziranje budžeta

Likvidnost kantonalnog budžeta do 2018. godine bila je ravna nuli. Hroni?ni deficit budžeta je bio toliko uobi?ajena pojava da se niko više i nije obazirao na njega. Preuzimanje vlasti od strane NES-a i koalicionih partnera na ?elu sa Mustafom Ružni?em, zna?ila je i kona?ni zaokret i vra?anje budžeta u zdrave tokove. Realnim planiranjem prihoda i rashoda, poštivanjem zakona o budžetima FBiH i zakona o izvršenju budžeta te operativnim planom rashoda zaustavljeno je višegodišnje propadanje USK.

Rast budžeta po ministarstvima

Iako su okolnosti u kojima je ova vlada radila bile nevjerovatno zahtjevne, gotovo vanredne (migrantska kriza, pandemija, inflacija) a naslije?ene kreditne obaveze ogromne, premijer Mustafa Ružni? i njegov tim su znali da je jedini izlaz iz svake krize kontinuirani rad na pove?anju budžeta za klju?ne resore u našem kantonu, isklju?ivo za ve?e poticaje u poljoprivredi, podršku privrednicima i obrtnicima kao i ve?a i redovna socijalna davanja.

Ve?ina ministarstava danas ima duplo ve?e budžete nego što su imali 2018. godine. Neki budžeti su rasli i mnogo više. Budžet Ministarstva za pitanja boraca i RVI je uve?an za 250% a budžet Ministarstva privrede USK za preko 500%.

Smanjenje kreditnih i budžetskih obaveza

Posljednje 4 godine su bile strašno težak i turbulentan period za gra?ane USK. Naš kanton gotovo ništa nije zaobišlo. Prvo je došla migrantska kriza, kasnije se pojavila korona a u zadnje vrijeme i inflacija. Iako su to sve okolnosti koje bi mnogi drugi koristili kao alibi za nerad i dodatna zaduživanja, vlada na ?elu sa Mustafom Ružni?em je bila odlu?na da ništa ne prepusti slu?aju i da disciplinovano radi na rješavanju svih problema a posebno onog najve?eg u vidu naslije?enih kreditnih i budžetskih obaveza.

Zaduženja su godinama bila najveci kamen oko vrata USK i zato je smanjenje kratkoro?nih i dugoro?nih obaveza, bez novih kreditnih zaduženja, prvi i najvažniji korak ka razvoju našeg kantona.

Vra?anje enormnih zaduženja

Jedan od najve?ih tereta sa kojim se suo?avala vlada USK na ?elu sa Mustafom Ružni?em su enormna zaduženja i krediti koji su dolazili na naplatu. Iako je institucija revizije jasno dala do znanja da prethodne vlade nisu vra?ale kreditne obaveze, te da su iste kroz budžet kantona prenosile iz dugoro?nih u kratkoro?na potraživanja, prikazuju?i finansijsko stanje budžeta nerealnim, Vlada USK je u periodu od oktobra 2018. do augusta 2022. platila kreditnih obaveza u ukupnom iznosu od 27.296.133,42 KM. Bez obzira na sve probleme sa kojima se kanton suo?avao, Vlada USK u periodu od 2019. do 2022. godine nije imala novih kreditnih zaduženja.