Novosti

U prepunoj sali Hotela Saraj održana tribina Općinske organizacije Stari Grad NESBiH: BiH treba sinove kojima će se ponositi!

Tribina Op?inske organizacije Stari Grad NESBiH održana je ve?eras u prepunoj sali Hotela Saraj u Sarajevu.
Tribini su prisustvovali, izme?u ostalih, predsjednik NES-a Nermin Ogreševi?, zamjenik predsjednika NES-a Ibrahim Hadžibajri?, predsjednik Op?inske organizacije Stari Grad Mirza Batalovi?, koordinator Regije 6 Haris Selmanovi?, koordinator Regije 1 Mustafa Ružni?, koordinator Regije 3 Ramo Isak, koordinator Regije 4 Muhamed Ramovi?, koordinator Regije 5 Anel Kljako, te mnogi drugi gosti, prijatelji i simpatizeri NES-a.
S tribine je poru?eno da Bosna i Hercegovina treba sinove kojima ?e se ponositi.
Ogreševi?, nakon što je izrazio oduševljenje izazvano velikim brojem prisutnih, ?estitao je Op?inskoj organizaciji Stari Grad na radu i organizaciji u proteklom periodu.
-Narod o?ito želi promjene. Moramo se zalagati za smjenu generacija. Imamo pravo na ambiciju da se borimo za bolje. Dosadašnji rezultati vlasti su takvi da nas obavezuju na to. Mi smo ve? dokazali da se u Bosni i Hercegovini može puno toga uraditi – poru?io je Ogreševi?.
Hadžibajri?, ?ije prisustvo je izazvalo oduševljenje prisutnih o?itovano nezaustavljivim aplauzima, obratio se simpatizerima NES-a porukom da je kona?no došlo vrijeme da preuzmu stvari i odgovornost u svoje ruke.
-Ne smijemo dozvoliti da budemo nijemi posmatra?i koji ne žele mijenjati stvari. Dokazali smo da trudom i istinskim zalaganjem možemo doprinijeti ljepšem i ugodnijem životu naših sugra?ana. Na tome ?emo insistirati i u budu?nosti – kazao je Hadžibajri?.
Batalovi?, organizator ve?erašnjeg skupa, nije mogao sakriti oduševljenje brojem prisutnih, poru?ivši da je ve?erašnja tribina rezultat napornog rada i kontinuiranog zalaganja predsjednika mjesnih odbora Stari Grad, kao i ?lanova Op?inskog odbora.
-NES ve?eras završava tribinom u Starom Gradu, time su sve tribine u Regiji 6 završene. Ne?emo dozvoliti da se naša djeca ovdje školuju, a da ih potom prepustimo zemljama EU.
S obzirom na to da se ovdje glas razuma odavno prestao slušati, naš cilj je težiti ka osiguranju izvornih ljudskih prava i slobode svakom pojedincu – istakao je Batalovi?.
Koordinatori regija, u svom obra?anju, bili su saglasni s ?injenicom da je Op?inska organizacija NES Stari Grad spremna da se suo?i sa svim izazovima, zahvaljuju?i velikoj podršci svojih sugra?ana.