Novosti

Tekst Sporazuma: “Smjernice, načela i ciljevi djelovanja u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti za razdoblje 2022.-2026. godine”

Snaže?i suverenost, teritorijalni i institucionalni integritet Bosne i Hercegovine,

Zagovaraju?i uspostavu pravednog društva jednakopravnih ljudi u Bosni i Hercegovini, nezavisno o njihovom nacionalnom, etni?kom, vjerskom, politi?kom i svakom drugom identitetu ili uvjerenju,

Podupiru?i ustavnu obavezu ostvarenja pune jednakopravnosti tri konstitutivna naroda i svih ostalih gra?ana Bosne i Hercegovine,

Pozivaju?i na žurno uklanjanje svih oblika diskriminacije svakog stanovnika Bosne i Hercegovine,

Opredjeljuju?i se za ja?anje vladavine prava i pravne sigurnosti u skladu sa evropskom pravnom ste?evinom,

Vode?i se ciljem punopravnog ?lanstva u Evropskoj uniji i ?lanstva u Sjevernoatlantskom savezu (NATO),

Naglašavaju?i nužnost žurne uspostave vlasti u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine te kantonima, s politi?kim subjektima i predstavnicima koji su dobili povjerenje,

Isti?u?i nužnost stvaranja konstruktivnog ozra?ja saradnje za stabilnost i otklanjanje svih prijetnji za funkcioniranje vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini,

Okupljeni oko ideje savremene, sigurne, napredne Bosne i Hercegovine nudimo svim stanovnicima jasnu viziju i put ka kreiranju pozitivnih promjena,

Vo?eni na?elima zakonitog, profesionalnog, eti?kog i transparentnog upravljanja javnim dobrom i procesima, fokusiraju?i se na politiku koja nudi adekvatne odgovore na probleme i potrebe stanovništva, posebno u vremenu krize, te na konkretne mjere za poboljšanje socijalnog i ekonomskog stanja stanovnika, ja?anje nezavisnosti u klju?nim oblastima i poboljšanje demografskog stanja u Bosni i Hercegovini,

Mi, dole potpisani predsjednici politi?kih stranaka u Bosni i Hercegovini usvajamo zajedni?ke

 SMJERNICE, NA?ELA I CILJEVE U IZVRŠNOJ I ZAKONODAVNOJ VLASTI ZA PERIOD 2022. – 2026. GODINE

 1. EUROATLANTSKE INTEGRACIJE

Postizanje dogovora o zajedni?kim vanjskopoliti?kim stajalištima Bosne i Hercegovine usaglašavanjem i usvajanjem vanjskopoliti?ke strategije je od presudnog zna?aja, uz poštovanje Ustava Bosne i Hercegovine, zakona i drugih akata kojima se odre?uje vanjska politika Bosne i Hercegovine, te usvajanje novih zakona u ovim oblastima, uz uvažavanje svih ?initelja politi?kog poretka.

 • Poduzimanje svih unutarpoliti?kih i vanjskopoliti?kih napora za žurno postizanje kandidatskog statusa, te ubrzanje procesa integracije prema punopravnom ?lanstvu. Saradnja sa svim institucijama Evropske unije u korist evropskog puta Bosne i Hercegovine i odlu?ne implementacije evropskih standarda;
 • Žurno provo?enje svih mjera, preporuka i uslova za sticanje statusa kandidata i pristupanje Evropskoj uniji;
 • Žurno provesti, a najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od uspostave vlasti na svim nivoima, ograni?ene promjene Ustava Bosne i Hercegovine i usvojiti izmjene i dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skladu sa odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i presudama Evropskog suda za ljudska prava. Ova mjera uklju?uje reformu koja ?e zaštititi kolektivna prava i individualna prava u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine i odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, te u skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava (Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i domovi naroda);
 • Usvajanje strategija i zakona u cilju uspostavljanja efikasnije, sistemati?nije, regulirane oblasti vanjskih poslova, prilago?ene standardima Evropske unije te potrebama državljana Bosne i Hercegovine, posebno u domenu diplomatsko-konzularnog djelovanja, u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine;
 • Poštovanje preuzetih obaveza i nastavak daljnjih aktivnosti u implementaciji programa reformi i saradnje sa NATO savezom i njegovim ?lanicama;
 • Modernizacija Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu sa me?unarodnim obavezama i potrebama države Bosne i Hercegovine;
 • Provedba svih elemenata Akcijskog programa za ?lanstvo u NATO-u (MAP) i blagovremeno usvajanje i provo?enje godišnjih programa reformi;
 • Provedba odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u vezi s knjiženjem vojne imovine.
 1. POLITI?KA STABILNOST I VLADAVINA PRAVA

Politi?ka stabilnost i vladavina prava su temeljni preduslovi za potpunu demokratizaciju društva, privla?enje inostranih investicija, zaustavljanje iseljavanja stanovništva iz Bosne i Hercegovine i dostizanje željenog ekonomskog standarda življenja.

 • Reorganizacija pravosudnih institucija, uz usvajanje nužnih reformskih zakona u skladu sa preporukama Evropske unije te nastavak uskla?ivanja s evropskom pravnom ste?evinom s ciljem pove?anja pravne sigurnosti svih stanovnika Bosne i Hercegovine;
 • Provo?enje reformi koje ?e osigurati nultu stopu tolerancije prema svim oblicima kriminala i korupcije;
 • Reforma sigurnosno-obavještajnog sistema koji ?e biti u funkciji zaštite, stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i svih njezinih stanovnika;
 • Modernizacija, depolitizacija i kadrovsko i materijalno unapre?enje rada sigurnosnih, obavještajnih i policijskih tijela u Bosni i Hercegovini, u skladu sa važe?im ustavima u Bosni i Hercegovini;
 • Unapre?enje efikasnosti rada tužiteljstva, agencija i ostalih institucija u oblasti pravosu?a i sigurnosti u skladu sa ustavnim nadležnostima;
 • Ja?anje efikasnosti institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava;
 • Provo?enje svih odluka pravosudnih institucija na svim nivoima Bosne i Hercegovine, ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, s ciljem pune zaštite svih individualnih i kolektivnih prava;
 • Digitalna transformacija javne uprave;
 • Zaštita integriteta i unapre?enje izbornog procesa;
 • Temeljna reforma javne uprave s ciljem pove?anja efikasnosti i profesionalnosti;
 • Rješavanje pitanja državne imovine u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
 1. SOCIJALNA PRAVDA I EKONOMIJA

Reforme u oblasti socijalne politike i ekonomije su klju?ne za nužno poboljšanje kvaliteta života stanovništva Bosne i Hercegovine i najvažniji su programski segment u smislu konkretnog, mjerljivog napretka koji trebaju prepoznati i osjetiti svi ljudi u Bosni i Hercegovini.

 • Usvajanje budžeta na svim nivoima za sljede?u fiskalnu godinu do kraja teku?e godine
 • Obuhvatna reforma u oblasti fiskalne politike;
 • Smanjenje poreznog optere?enja rada, kao i uvo?enje poreznih olakšica s ciljem kreiranja novih radnih mjesta i unapre?enja uslova rada;
 • Pove?anje penzija i plata, a posebno minimalne penzije i plate;
 • Provo?enje demografskih i populacijskih politika s ciljem poboljšanja demografskog stanja u Bosni i Hercegovini;
 • Ubrzanje razvoja infrastrukture:
 • saobra?ajna infrastruktura (završetak Koridora Vc, izgradnja mreže brzih cesta, unapre?enje željezni?kog saobra?aja i daljnji razvoj infrastrukture u oblasti vazdušnog saobra?aja i uvezanosti);
 • energetska infrastruktura (pove?anje energetske nezavisnosti poticanjem projekata energetske opskrbe iz obnovljivih izvora, izgradnjom toplovoda i plinovoda ondje gdje postoji infrastrukturna osnova za ove projekte, reformom elektroprivrednih preduze?a u vlasništvu Federacije BiH te nastavkom realizacije klju?nih energetskih projekata);
 • Implementacija okolišnih politika i razvoj turizma;
 • Implementacija obuhvatnih, odgovornih i ubrzanih agrarnih politika;
 • Reforma i integriran pristup po pitanju osiguranja sistemske podrške braniteljskim kategorijama, civilnim žrtvama rata te povratnicima, izbjeglicama i žrtvama nasilja;
 • Razvoj i reforme zdravstvenih politika koje ?e modernizirati i podi?i kvalitetu zdravstvenih usluga u skladu sa ustavnim nadležnostima;
 • Modernizacija i pove?anje kvalitete i standarda obrazovanja, pove?anje izdvajanja za nau?nu djelatnost, sistemsko stru?no planiranje prilago?eno tržištu rada u skladu sa ustavnim nadležnostima;
 • Sveobuhvatnija podrška kulturnoj, sportskoj i turisti?koj djelatnosti;
 • Reforma cjelokupnog javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Ustavom.

Stranke potpisnice su usaglašene da ?e programske mjere zasnovane na smjernicama, na?elima i ciljevima iz ovog dokumenta biti detaljno razra?ene u razdoblju koje ?e prethoditi formiranju izvršne vlasti u skladu sa ustavnim nadležnostima.

Ovaj dokument „Smjernice, na?ela i ciljevi djelovanja u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti za period 2022. – 2026.“ sa?injen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih po dva (2) primjerka na hrvatskom, dva (2) primjerka na bosanskom i dva (2) primjerka na srpskom jeziku.