Novosti

Hadžibajrić za Anadoliju o pregovorima u Neumu: Ako se vi ponašate kao uvrijeđena mlada, morate reći zašto ne želite, odnosno dati neko rješenje

Sarajevska op?ina Stari Grad doživjela je preporod u posljednjih 10-ak godina, bilježi konstantan porast broja turista i najposje?enija je destinacija u Bosni i Hercegovini, isti?e u razgovoru za Anadolu Agency dugogodišnji na?elnik ove op?ine i zamjenik predsjednika Narodnog evropskog saveza (NES) BiH Ibrahim Hadžibajri?.

Hadžibajri? je komentarisao i aktuelnu politi?ku situaciju, konkretnije pregovore o izmjenama Izbornog zakona BiH, koji su proteklih dana vo?eni u Neumu. Ispred NES-a u Neumu su boravili predsjednik Nermin Ogreševi? i ?lan Predsjedništva stranke Jasmin Emri?.

Smatra da u pregovorima ne?e do?i do bilo kakvog pomaka sve dok odre?ene politi?ke partije budu imale zakovane stavove i ne budu željele odstupiti od onoga što su zacrtali. Dodaje da je svakako bilo potrebno oti?i u Neum i u?estvovati u pregovorima.

„Nažalost, neke politi?ke partije nisu u?estvovale, po mom skromnom mišljenju, napravile su grešku jer treba razgovarati. Ako se vi ponašate kao uvrije?ena mlada, morate re?i zašto ne želite, odnosno dati neko rješenje ili kazati na koji na?in do?i do rješenja”, poru?uje Hadžibajri?.

U svakom slu?aju, dodao je, ako i ne do?e do izmjena Izbornog zakona, izbori u Bosni i Hercegovini u oktobru ?e biti održani.

“Vidjet ?emo šta poslije izbora, kako ?e se neke stvari složiti, jer ovo stanje je najgore. Mi živimo jedan život gdje vlast u Federaciji nikad nije zaživjela ve? osam godina. Od 2014. imate jednu izvršnu vlast, promijenili su se ljudi u Parlamentu (Predstavni?kom domu Parlamenta BiH, op. a.) i Domu naroda, sve ostalo je isto”, kaže Hadžibajri?.

Postavlja pitanje zašto se ne uvede institucija vanrednih izbora, te kaže kako je to pitanje od kojeg svi bježe. Zašto se ne smanje ovlasti i ne kaže ta?no šta je to domen vitalnog nacionalnog interesa, a ne da se on poteže za sve i svašta, mišljenja je Hadžibajri?.

“Vidjet ?emo šta ?e se desiti u narednih mjesec dana. Bojim se da vrijeme prolazi, da smo ve? zakasnili, to je trebalo biti završeno još prošle godine. Ono od ?ega svi bježe, a krucijalno je važno, jeste da se izbori provedu na jedan legalan na?in, da na izborima više ne odlu?uju broja?i, ve? bira?i. To su neke stvari koje može riješiti i OHR zajedno sa Centralnom izbornom komisijom, to nije domen Izbornog zakona”, navodi Hadžibajri?.

Smatra kako se treba ugledati na primjer Slovenije, koja tokom izbora unajmljuje potrebnu tehniku za pra?enje transparentnosti izbornog procesa.

Pregovori u Neumu pokazali su jasno da po tom pitanju postoje odre?ena neslaganja unutar same “trojke”, odnosno stranaka koje ?ine vladaju?u ve?inu u Kantonu Sarajevo. Predstavnici Naroda i Pravde su bili u Neumu, dok su Naša stranka i Socijaldemokratska partija bile stava da u Neum ne treba i?i.

Hadžibajri?, nekadašnji lider Nezavisne bosanskohercegova?ke liste (NBL), koja je ?inila tadašnju “sarajevsku ?etvorku”, na pitanje da li pregovori u Nemu mogu uticati na sudbinu “trojke”, odgovora:

“O?ito da još uvijek nisu našli politi?ki konsenzus. Mislim da su pogriješili ovi što nisu otišli na pregovore. Trebali su oti?i, to je moje mišljenje. U svakom slu?aju treba razgovarati i pregovarati. Ako se želi i?i zajedno na izbore u oktobru, ‘trojka’ ?e morati na?i svoj zajedni?ki jezik kada je u pitanju Izborni zakon, a zašto ne i promjene samog Ustava, jedno bez drugog ne ide”, zaklju?uje je Hadžibajri?.

 

Kompletan intervju pro?itajte OVDJE