Novosti

Glavni odbor NES-a: Aktuelna vlast uzurpira pravo i sprečava učešće svih relevantnih sudionika u najavljenoj izbornoj reformi

Glavni odbor Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine (NES BiH) zasjedao je danas u Cazinu. Na sjednici je analizirana aktuelna politi?ka situacija te su usvojeni sljede?i zaklju?ci:
1. Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH uzimaju?i u obzir izborne rezultate ostvarene na Op?im izborima 2022. godine, participaciju u zakonodavnim organima državnog i federalnog nivoa vlasti, te sve principe koje je usvojilo Predsjedništvo NES-a BiH kao osnova za razgovore s ciljem sudjelovanja u parlamentarnoj ve?ini, kao i izvršnoj vlasti federalnog i državnog nivoa, cijeni da su sve aktivnosti vo?ene od strane predsjednika NES-a BiH i timova za pregovore izvršavane u skladu sa Statutom i Programom NES-a BiH, a radi ostvarenja programskih ciljeva i politi?kih interesa kojima se postiže ja?anje državnih organa i institucija BiH, unapre?uje institucionalni i zakonodavni okvir cjelokupne ustavne strukture i organizacije federalnog i državnog nivoa vlasti, te razvija politi?ki i strana?ki pluralizam, kao i demokratske vrijednosti kojima se naša država približava euroatlanskim integracijama i ispunjenju dva najvažnija vanjskopoliti?ka cilja BiH, a to su: punopravno ?lanstvo u Evropskoj uniji i punopravno ?lanstvo u NATO savezu.
2. Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH podržava u?eš?e u uspostavljenim skupštinskim ve?inama i izvršnoj vlasti na kantonalnom nivou, te obavezuje sve ?lanove, zastupnice i zastupnike NES-a BiH u zakonodavnim i izvršnim tijelima na aktivno djelovanje u skladu s utvr?enom politikom, interesima i ciljevima NES-a BiH kako bi rezutat rada i politi?kog djelovanja bio prepoznatljiv, vidljiv i od op?eg interesa za sve naše gra?anke i gra?ane.
3. Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH smatra da je nametanje imenovanja sastava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od strane visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, kao i potvr?ivanje takvog sastava od strane parlamentarne ve?ine Predstavni?kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine suprotno principima i praksi parlamentarne demokracije, da je zna?ajno narušen integritet Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ustavni postupak kojim je propisan na?in imenovanja i potvr?ivanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te da je jednokratnim rješenjem oktroisan sastav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine diskriminiranjem i potpunim isklju?ivanjem iz ustavnog postupka potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine iz bošnja?kog konstitutivnog naroda ?ime je narušen ustavni princip ravnopravnosti.
4. Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH smatra potpuno pogrešnim postupak i na?in pripreme izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kako su to dogovorili predsjednici stranaka koje ?ine vlast na državnom nivou: Dodik, ?ovi? i Nikši? na sastanku koji je održan u Mostaru po?etkom ovog mjeseca, ?ime vaninstitucionalno, netransparentno i suprotno dosadašnjoj praksi i Politi?kom sporazumu o principima za osiguranje funkcionalne BiH koja ostvaruje iskorake na evropskom putu, a koji je prihva?en od ve?ine lidera politi?kih stranaka zastupljenih u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prije godinu dana u Briselu, nastoje uzurpirati pravo i sprije?iti u?eš?e svih relevantnih sudionika u najavljenoj izbornoj reformi.
U tom kontekstu Glavni odbor Narodnog evropskog saveza BiH smatra da je u postupku izborne reforme neophodna uklju?enost svih predstavnika politi?kih stranaka koje su zastupljene u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, da se svi postupci moraju voditi transparentno u institucijama i zakonodavnim organima BiH, te da se ista provodi u mjeri i na na?in kako bi se osigurala potpuna uskla?enost sa odlukama Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, preporukama Venecijanske komisije i preporukama OSCE/ODIHR-a i GRECO-a.
Glavni odbor NES-a BiH smatra da potrebnu izbornu i ustavnu reformu Bosna i Hercegovina mora izvršiti na osnovu svojih preuzetih obaveza iz Me?unarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije te zabraniti i ukinuti rasnu diskriminaciju u svim njenim oblicima i garantirati pravo svakome na jednakost pred zakonom bez obzira na rasu, boju ili nacionalno ili etni?ko porijeklo, naro?ito u pogledu uživanja politi?kih prava, prije svega prava u?eš?a na izborima, prava glasa i kandidature prema sistemu op?eg i jednakog prava glasa.
Glavni odbor NES-a BiH smatra da se ustavna i izborna reforma mora provesti u skladu s Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, jer je ista i sastavni dio Ustava, a što je utvr?eno ?lanom 2/2 Ustava Bosne i Hercegovine, gdje se daje prednost nad svim ostalim zakonima.
5. Glavni odbor NES-a BiH potvr?uje stav da se pitanje državne imovine Bosne i Hercegovine mora rješavati na državnom nivou, te u skladu s odlukama Ustavnog suda BiH kojim je utvr?eno da Republika Srpska, odnosno bosanskohercegova?ki entiteti, nema ustavnu nadležnost za reguliranje pravne materije koja je predmet Zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srpske, te da je to, u skladu s ?lanom I/1, ?lanom III/3.b i ?lanom IV/4.e Ustava BiH, nadležnost BiH.