Novosti

Emrić predložio zaključke za institucionalnu pomoć BiH Ukrajincima

Na današnjoj 12. hitnoj sjednici Predstavni?kog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na temu Postupanje institucija Bosne i Hercegovine po pitanju agresije Ruske Federacije na Ukrajinu, zastupnik Narodnog evropskog sveza BiH Jasmin Emri? predložio je zaklju?ke radi institucionalne pomo?i Bosne i Hercegovine stanovništvu i napadnutoj državi Ukrajini.

“Danas kada je u toku brutalna agresija Ruske Federacije na Ukrajinu, kada se razaraju i nastoje opkoliti najve?i ukrajinski gradovi, uklju?uju?i i glavni grad Kijev, kada se nemilosrdno granatira i uništava cjelokupna ukrajinska privredna, prometna i druga infrastruktura, kada se ne štede stambena naselja i civili, kada se beskrupulozno i monstruozno ubijaju nedužni ljudi uklju?uju?i i djecu bez obzira na uzrast, moralna je obaveza naša da osudimo aresiju i ovaj brutalni ratni pohod u kojem jedna ?lanica Vije?a sigurnosti Ujedinjenih nacija Ruska Federacija osje?aju?i se mo?nom silom radi svojih strateških interesa i imerijalisti?kih pobuda želi ratom osvojiti i pokoriti ?lanicu Ujedinjenih nacija i me?unarodno priznatu državu Ukrajinu.

Svi mi u Bosni i Hercegovini koji još uvijek imamo svježa sje?anja na agresiju na našu državu i strahote rata koje su preživjeli naši gra?ani moramo jasno i nedvosmisleno di?i svoj glas protiv kršenja me?unarodnog prava, protiv kršenja osnovnih na?ela Povelje Ujedinjenih nacija.

Moramo di?i svoj glas protiv ugrožavanja mira i stabilnosti, protiv ubijanja nedužnog stanovništva i protiv svakog oblika rata i oružanog sukoba, a posebno protiv agresije koja ima za cilj okupaciju me?unarodno priznate države Ukrajine od strane Ruske Federacije.

Tako?er smatram potrebnim da se i svi ostali nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini organiziraju, u skladu sa svojim mogu?nostima, radi pružanja humanitrane pomo?i narodu Ukrajine.

U skladu s navedenim Emri? je predložio usvajanje konkretnih zaklju?aka:

I Predstavni?ki dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poziva Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da htino donese potrebne odluke radi pružanja humanitarne pomo?i stanovništvu i državi Ukrajini.

II Predstavni?ki dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vije?e ministara Bosne i Hercegovine da hitno osiguraju financijska sredstva, organiziraju i dostave potrebnu humanitarnu, zdrvastvenu i drugu prijeko potrebnu pomo? stanoviništvu i državi Ukrajini.

III Predstavni?ki dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poziva vlade oba entiteta, kantonalne vlade, op?ine i gradove u Bosni i Hercegovini da, u skaldu sa svojim mogu?nostima, organiziraju i pruže humanitarnu pomo? stanoviništvu i državi Ukrajini.