Novosti

Emina Kiseljaković (član Predsjedništva NES-a), doktorica medicinskih nauka, nova vijećnica u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo

Odlaskom dr. sc. Mirze Batalovi?a (NES) u Predstavni?ki dom Parlamenta FBiH nova vije?nica u Op?inskom vije?u Stari Grad Sarajevo je dr. Emina Kiseljakovi?.
Ina?e, dr. Kiseljakovi? je i ?lan Predsjedništva NESBiH.
Ro?ena je u Sarajevu 1966. godine. Nakon završenog Medicinskog fakulteta, stekla je zvanje magistar medicinskih nauka 2004. godine. Stru?no zvanje specijaliste Medicinske biohemije stekla je 2005. godine, a 2011. godine nau?ni stepen Doktor medicinskih nauka. Od 1998. zaposlena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je izabrana u zvanje redovnog profesora. ?lan je Komisije Federalnog ministarstva zdravstva za polaganje specijalisti?kog ispita iz Medicinske biohemije za doktore medicine i magistre farmacije. U?estvuje u radu Laboratorija za Molekularnu medicinu, Centra za genetiku i kao profesor na Doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Govori engleski i turski jezik.
-Kroz svoj politi?ki angažman u radu Op?inskog vije?a Stari Grad u narednom periodu ?u težiti ka tome da dam svoj doprinos najprije iz oblasti struke, a uz vrijedan, transparentan i pošten rad nastojati da poboljšam uvjete života svih gra?ana op?ine Stari Grad – istakla je Kiseljakovi?.